<%@ language=jscript %> עדויות <% var ArticlesHeb = "/MoreArticles/Hebrew"; var ArticleSigners = "/Signers"; %>
רוב החומר המובא כאן לא חובר, מן הסתם, על ידינו. הוא נבחר מתוך שלל החומר המגיע אלינו מן השטח, על פי קריטריונים של חשיבות ואמינות. לכל פיסת מידע המובאת כאן יש כתובת ברורה - מחבר, או ארגון, שניתן במאמץ לא רב ליצור עימו קשר ולברר פרטים נוספים.

לאלה המתעלמים באופן אוטומטי ממידע המגיע ממקורות פלסטינים אנו מציעים לחשוב שנית:
אתם מניחים למעשה, כי עם שלם מורכב רק משקרנים.
בכל מקרה, על פי הערכתנו, האמינות הכללית של המידע המובא כאן אינה נופלת וסביר שאף עולה על אמינותו של החומר אותו אתם מקבלים כמובן מאליו במהדורות החדשות.

יתר-על-כן, לצערנו הרב זוהי רק דגימה בקצה המזלג של הדברים הנעשים בשמנו בימים אלה בשטחים. אנא התירו לאינטיליגנציה שלכם להשלים את התמונה המלאה.